Հաճախորդի իրավունքները

Հարգելի´հաճախորդ,

Եթե Դուք օգտվել եք «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի ծառայություններից և ունեք բողոք Ընկերության նկատմամբ, ապա կարող եք դիմել Ընկերության պատասխանատու աշխատակցին հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (+374 10) 58-29-29 կամ գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ info@eia.am:

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն բողոքը ստանալու պահից 10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում կտրամադրի Ձեզ  գրավոր պատասխան:

Բողոքի գրավոր պատասխանով բավարարված չլինելու դեպքում Դուք կարող եք Ձեր իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով, իսկ անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդները կարող են դիմել նաև ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ:

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն չի կնքել Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի որոշումները դատարանում վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր:

Ինչ անել, եթե բողոք ունեք ձևաթուղթ

Բողոքի ներկայացման հայտի ձև


Հայտարարություն Ընկերությունից տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ


«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ սպառիչ տեղեկություններ և մանրամասներ ստանալու համար կարող եք դիմել մեր Ընկերության Հաճախորդների սպասարկման վարչություն հետևյալ հեռախոսահամարով`  

(+374 10) 58-29-29

կամ այցելել մեր գրասենյակ հետևյալ  հասցեով՝ 

ՀՀ, ք. Երևան,  Մհեր Մկրտչյան 5, Բ մասնաշենք, 9-րդ հարկ, 926-930 սենյակներ


Ցանկացած անձ իրավունք ունի «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ից ստանալու «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված  տեղեկատվությունը, այդ թվում.

  • Ընկերության պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճենները,

  • Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների (առնվազն վերջին տարեկան և վերջին եռամսյակային) և այդ հաշվետվությունների վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենը:

Նշված տեղեկատվությունը ստանալու համար հարկավոր է ներկայացնել գրավոր դիմում Ընկերության գործադիր տնօրենին՝ նշելով պահանջվող փաստաթղթի կամ տեղեկատվության անվանումը: Գրավոր դիմումը կարող եք ներկայացնել առձեռն կամ փոստով մեր գրասենյակ հետևյալ հասցեով՝ ՀՀ, ք. Երևան,  Մհեր Մկրտչյան 5, Բ մասնաշենք, 9-րդ հարկ, 926-930 սենյակներ կամ ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` info@eia.am:

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում կտրամադրի պահանջվող փաստաթղթերի պատճենները կամ տեղեկատվությունը՝ տպագիր եղանակով տրամադրելու դեպքում գանձելով ինքնարժեքին հավասար գումար: