Արտահանման ապահովագրություն

ԱՌԱՆՑ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

Ի՞ՆՉ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ԲԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • Միջազգային շուկաներում ապահով գործարքների կատարում՝ արտահանողներին պաշտպանելով օտարերկրյա գնորդի չվճարման ռիսկից
 • Առևտրի անգրավ ֆինանսավորման հասանելիություն և դրամական հոսքերի բարելավում
 • Մրցակցային առավելությունների ձեռքբերում, վաճառքների ծավալների աճ և դեպի նոր շուկաներ մուտքի առաջխաղացում՝ գնորդներին հետաձգված վճարման պայման առաջարկելու միջոցով
 • Նոր շուկաներում և օտարերկրյա նոր գնորդների հետ աշխատելու համար վստահության միջավայրի ձևավորում

 

Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐ Է ԾԱԾԿՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Առևտրային ռիսկեր

 • Օտարերկրյա գնորդի սնանկություն, անվճարունակություն
 • Օտարերկրյա գնորդի հրաժարում վճարում կատարելուց առանց որևէ իրավական հիմքի

2. Քաղաքական ռիսկեր

 • Վարչական որոշումներ, իրավական ակտեր, որոնք հանգեցրել են վճարման կամ արտարժույթի փոխանակման անհնարինության
 • Քաղաքական իրադարձություններ և բնական աղետներ, որոնք հանգեցրել են վճարման սահմանափակումների կամ անհնարինության

 

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապահովագրության ժամկետ` մինչև 2 տարի (համընկնում է պայմանագրով նախատեսված գնորդի կողմից հետաձգված վճարման ժամկետների հետ)
 • Սպասման ժամանակահատված*՝ 1 - 6 ամիս
 • Չհատուցվող գումար*՝ 5% - 25%
 • Ապահովագրավճար՝ հաշվարկվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ կիրառելով ապահովագրական սակագինը
 • Ապահովագրական սակագին*` 0.55% - 1.9%

*Ապահովագրության պայմանները որոշվում են հիմք ընդունելով օտարերկրյա գնորդի ֆինանսական դրությունը, արտահանողի և օտարերկրյա գնորդի համագործակցության պատմությունը, օտարերկրյա գնորդի երկրի ռիսկայնության դասը և այլն։

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ Ի՞ՆՉ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՏԱԼԻՍ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՈՒՆԸ

Ապահովագրության վկայագրի միջոցով արտահանողները հնարավորություն են ստանում առավել բարենպաստ պայմաններով՝ առանց գրավի պայմանի, օգտվել ՀՀ բանկերի և/կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող շրջանառու կապիտալի ֆինանսավորման պրոդուկտներից (կարճաժամկետ վարկ, ֆակտորինգ)։

 

Ի՞ՆՉ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ՍՏԱՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԳՆՈՐԴՆ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 • Մատակարարված ապրանքի դիմաց ավելի ուշ վճարելու հնարավորություն
 • Դրամական հոսքերի բարելավում և հետևաբար բանկերից ֆինանսավորում ստանալու անհրաժեշտության բացակայություն

ԱՌԵՎՏՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Շրջանառու կապիտալի համալրում անմիջապես արտահանումից հետո
   
 • Դրամական հոսքերի արդյունավետ կառավարում
   
 • Ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել ինչպես պայմանագրի արժույթով, այնպես էլ այլ արժույթներով՝ հնարավորություն ընձեռելով չեզոքացնել փոխարժեքի տատանումներից հնարավոր կորուստները

Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով